In 2021, Europe witnessed the birth of 85 “Unicorns,” new technology companies valued at $1 billion or more. Unfortunately, many of them were forced to leave Europe, a huge loss in terms of jobs, intellectual property and brain drain.

JRC 2022 report “In search of EU unicorns”, describes that this trend is continuing, with companies such as Just Eat, Skype, Transferwise or UiPath (among others), European in origin, now providing thousands of jobs and making billions in investments from their headquarters outside Europe.

Project regions are also experiencing this exodus of to-be-unicorn start-ups and must take measures to combat the large Unicorn Hubs in the EU and US capitals.

Partner regions want to be different through various ‘little valleys’ that offer space for experimenting, using the local community as a testing ground for future unicorns. These ‘little valleys’ will soon retain and attract icorns who want to grow according to EU values ​​such as respect for human rights, freedom, democracy and equality. These values ​​provide the essential basis for distinguishing ‘valleys’ from other hubs, especially in the US and the Far East, creating strategic differentiation for the regional ‘valleys’.

Through the exchange of experiences between regions, partners will share regional experiences and use the Harvard CASE method to establish peer exchanges and facilitate learning among partners, expecting to improve 9 policy instruments in the first 36 months of the project.

 

In 2021, Europe witnessed the birth of 85 “Unicorns”, new technology companies worth $1 billion or more. Unfortunately, many of them were forced to leave Europe, a huge loss in terms of jobs, intellectual property and brain drain.

JRC 2022 report “Looking for EU unicorns”, describes this trend as continuing, with companies such as Just Eat, Skype, Transferwise or UiPath (among others 40), originally European, now providing thousands of jobs and making billions of investments from their headquarters outside Europe.

Project regions are also experiencing this exodus of to-be-unicorn start-ups and must take measures to combat the large Unicorn Hubs in the capitals of the EU and the US.

Partner regions want to be different through different ‘little valleys’ that offer space for experimentation, using the local community as a testing ground for future unicorns. These ‘little valleys’ will retain and attract sonicorns who want to grow according to EU values such as respect for human rights, freedom, democracy and equality. These values are the essential foundation for distinguishing ‘valleys’ from other hubs, especially in the US and the Far East, creating strategic differentiation for the regional ‘valleys’.

Through the exchange of experiences between regions, partners will share regional experiences and use the Harvard CASE method to establish peer exchange and facilitate learning between partners, expecting to improve 9 policy tools in the first 36 months of the project.

 

Wat is CE4RT?

Het CE4RT project is een transnationaal samenwerkingsproject dat een netwerk van toeristische mkb’s ondersteunt in vijf Europese partnerhubs op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en regeneratief toerisme. Dit project richt zich op toeristische mkb’s en biedt ze instrumenten om een circulaire langetermijnstrategie in hun regio te implementeren en om bij te dragen aan de blijvende veerkracht, levensvatbaarheid en concurrentiekracht van de industrie. Er zullen 80 mkb-bedrijven uit het netwerk worden gekozen om deel te nemen aan dit project. Hen wordt kennis en training geboden op basis van de specifieke behoeften en hoever men al gevorderd is op de eigen duurzame reis.

Hiervoor ontwikkelden we een reeks activiteiten, zoals trainingsseminars, mentorschap, coaching, gemeenschapsevenementen en kennismakingsreizen. Er zal bovendien een kennisbank worden opgericht en verspreid worden op verschillende platforms, niet alleen voor de deelnemende kleine en middelgrote ondernemingen binnen de toerismesector. Deze kennisbank zal ook beschikbaar worden gesteld aan alle toerismebeoefenaars in heel Europa en aan instellingen voor hoger onderwijs. Er zal een innovatieve methode worden gebruikt waarbij het concept van ‘Leaders and Learners’ wordt gebruikt waarbij 2 mkb-deelnemers uit elk deelnemend vakgebied worden gekozen om op te treden als leiders binnen de gemeenschap voor het faciliteren en implementeren van circulaire toerismepraktijken.

Belanghebbenden uit het vakgebied toerisme uit heel Europa zullen worden uitgenodigd om een virtuele conferentie bij te wonen van waaruit de resultaten van dit project kunnen worden gedeeld. Het CE4RT project stemt af op en draagt bij aan een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en doelstellingen van een reeks beleidsinitiatieven van de EU en de VN waaronder de Europese Green Deal; EU Covid 19-herstelkader; EG-actieplan voor een circulaire economie; UNWTO ALULA-kader; UNWTO-overgang naar een groene reis- en toerisme-economie.

Wat zijn de doelen van CE4RT?

 • Een peer-to-peer gerichte aanpak en kennisoverdracht ontwikkelen tussen toeristische mkb-bedrijven, consortiumpartners en het bredere Europese toerisme-ecosysteem met betrekking tot de circulaire economie en circulaire bedrijfsvoering.
 • Trainingen ontwikkelen voor toeristische mkb-bedrijven ten behoeve van het behalen van duurzaamheidscertificering en de meest haalbare en geschikte programma’s voor elke sector vinden.
 • Om toeristische mkb’s te ondersteunen bij het toepassen van innovatieve, circulaire toerismepraktijken die een door de gemeenschap geleide, holistische benadering omvatten. Dit richt zich niet alleen op de welvaart van de reisbestemming, maar ook op de mensen en de planeet zoals omschreven door de UNWTO (2021) en de doelstellingen van verschillende SDG’s.
 • De principes van de circulaire economie op korte termijn en circulair toerisme op de lange termijn integreren in de bedrijfsontwikkeling en waardeketen van het mkb in het toerisme.
 • Om toeristische mkb’s in staat te stellen hun toeristisch aanbod te promoten met behoud van het ethos, de cultuur en het erfgoed van de bestemming.
 • Een innovatieve aanpak creëren voor het monitoren van de impact (sociaal, ecologisch en economisch) van regeneratieve toerismepraktijken op toeristische bestemmingen.
 • Om de rol van de bezoeker als ambassadeur voor circulair toerisme op een bestemming te waarborgen. Dit kan door middel van de  instandhoudingsacties van het mkb zelf maar ook doordat positieve ervaringen van de gasten leiden tot positieve mond-tot-mondreclame en herhaalde bezoeken.

Structuur van de projectorganisatie

Het CE4RT project wordt gefinancierd door het programma SMP-COSME-2021-TOURISME (COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support). De projectactiviteiten zijn verdeeld in 6 werkpakketten (WP’s), elk met een vastgestelde reikwijdte en doelstelling.

Lijst van deelnemers:

https://ce4rt.euproject.site/smes/

Partners:

Munster Technological University, (MTU), Ireland

Rol: Project participant, Coordinator

Verantwoordelijkheden: Lead Partner WP1, Joint lead partner WP3, Lead partner WP6

 

 

Iceland Tourism Council (ITC), Iceland

 

 

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Joint lead Partner WP2

 

 

Stichting Business Development, (BDF), Netherlands

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Joint lead partner WP5

 

 

 

Dingle Peninsula Tourism Alliance , (DTPA), Ireland

 

 

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Joint lead Partner WP2

 

 

 

The Tourism Space (TTS), Ireland

 

 

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Joint lead Partner WP3

 

 

 

 

Eastsavo Educational Federation, (SVCS), Finland

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Lead Partner WP4

 

Danmar Computers, Poland

 

 

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Joint lead Partner WP5

 

 

 

“Gefinancierd door de Europese Unie. Standpunten en meningen zijn echter alleen die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of de Europese Innovatieraad.

Raad en Uitvoerend Agentschap voor het mkb (EISME). Noch de Europese Unie, noch de subsidie verlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden”

 Project: 101085456 — CE4RT — SMP-COSME-2021-TOURSME

What is CE4RT?

The CE4RT project is a trans-national collaborative project supporting a network of tourism SMEs across five partner European hubs in the areas of Sustainable Practice, the Circular Economy and Regenerative Tourism. The focus of this project is to provide tourism SMEs with the tools to implement regenerative practices as a long-term strategy within their region and to contribute to the continued resilience, viability and competitiveness of the industry. 80 SMEs from across the network will be chosen to participate in this project and will be provided with a suite of knowledge and training based on the specific needs and the readiness stage in the sustainable journey.

This will be achieved through a range of activities such as training seminars, mentoring, coaching, community events and familiarisation trips. A repository of knowledge will be created and disseminated on various platforms, not just to the participating tourism SMEs, but will be made available for all tourism practitioners throughout Europe as well as higher educational institutions. An innovative methodology will be employed involving the concept of ‘Leaders and Learners’ with 2 SME participants chosen from each participating jurisdiction to act as leaders within the community for the facilitation and implementation of regenerative tourism practice.

Tourism stakeholders from across Europe will be invited to attend a virtual conference from which the outputs of this project can be shared. The CE4RT project aligns and contributes to a number of SDGs and objectives of a range of EU and UN policy initiatives including the European Green Deal; EU Covid 19 Recovery Framework; EC Circular Economy Action Plan; UNWTO ALULA framework; UNWTO transition to a Green Travel and Tourism Economy.

What are the objectives of CE4RT?

 • To develop a peer to peer focused approach and knowledge transfer among tourism SMEs, consortium partners and the wider European tourism ecosystem in relation to the circular economy and regenerative tourism practices.
 • To develop training for tourism SMEs in achieving sustainability certification. Identifying the most feasible and appropriate programmes for each sector.
 • To support tourism SME’s in the adoption of innovative regenerative tourism practices that involves a community led, holistic approach. This focuses not only on the prosperity of the destination but also the people and the planet as identified by the UNWTO (2021) and the objectives of several SDG’s.
 • To incorporate the principles of the circular economy in the short term and regenerative tourism in the long-term into tourism SME business development and value chain.
 • To enable tourism SME’s to communicate their tourism offering while maintaining the ethos, culture and heritage of their destination.
 • To create an innovative approach for monitoring the impact (social, environmental and economic) of regenerative tourism practices in tourism destinations.
 • To ensure the role of the visitor as an ambassador for regenerative tourism in a destination through their own conservation actions and how this experience can result in positive word of mouth and repeat visits.

Project organization structure

The CE4RT Project is funded under the SMP-COSME-2021-TOURSME (COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support) program. The project activities are distributed into 6 Work Packages (WPs), each one with a defined scope and objective.

List of participants in the project

https://ce4rt.euproject.site/smes/

Partners

Munster Technological University, (MTU), Ireland

Role: Project participant, Coordinator

Responsibilities: Lead Partner WP1, Joint lead partner WP3, Lead partner WP6

 

 

Iceland Tourism Council (ITC), Iceland

 

 

Role: Project participant, Partner

Responsibilities: Joint lead Partner WP2

 

 

Stichting Business Development, (BDF), Netherlands

Role: Project participant, Partner

Responsibilities: Joint lead partner WP5

 

 

 

Dingle Peninsula Tourism Alliance , (DTPA), Ireland

 

 

Role: Project participant, Partner

Responsibilities: Joint lead Partner WP2

 

 

 

The Tourism Space (TTS), Ireland

 

 

Role: Project participant, Partner

Responsibilities: Joint lead Partner WP3

 

 

 

 

Eastsavo Educational Federation, (SVCS), Finland

Role: Project participant, Partner

Responsibilities: Lead Partner WP4

 

Danmar Computers, Poland

 

 

Role: Project participant, Partner

Responsibilities: Joint lead Partner WP5

 

 

 

 

 

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Innovation

 Council and SMEs Executive Agency (EISME). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”

Project: 101085456 — CE4RT — SMP-COSME-2021-TOURSME

After the success of LEADER several years ago, it became clear that there are many more possibilities Read more

Na het succes van LEADER een aantal jaar geleden, is gebleken dat er nog veel meer mogelijkheden zijn binnen het project. Daarom hebben we besloten om met het consortium het project uit te breiden in de vorm van LEADER Scale-Up. Waar de LEADER app nu voornamelijk gebruikt wordt in onderwijsomgevingen, zien wij ook toepassingen mogelijk in taalontwikkeling, teambuildingsactiviteiten en culturele activiteiten. Met dit project gaan we uitzoeken hoe we de LEADER app kunnen uitbreiden.

How much do you believe that intelligence is fixed? Growth Game aims to make young people believe in the Growth Mindset and how it allows them to improve themselves in every skill. By developing an innovative app, we want to teach young people aged 10 to 14 at schools to believe in their own possibilities. Teachers and parents are involved in this, in order to improve the usefulness of the app and the mindset. Getting better in skills goes better if your environment can help you.

Geloof jij dat intelligentie een vast gegeven is? Growth Game heeft als doel jongeren te laten geloven in de Growth Mindset en dat ze zichzelf daardoor kunnen verbeteren in elke vaardigheid. Door een innovatieve app te ontwikkelen willen we met Growth Game jongeren van 10 tot 14 jaar op scholen leren om te geloven in hun eigen mogelijkheden. Hierbij worden leraren en ouders betrokken, om zo het nut van de app en de mindset te verbeteren. Beter worden in vaardigheden gaat beter als je omgeving je daarmee kan helpen.

 

 

 

 

The destinations of traditional tourism countries are hives of SMEs which produce tourism services ranging from accommodation and catering service to arranging cultural or sporting activities of visitors. Supporting small and medium-sized enterprises in the tourism sector is vital for economic recovery. Information technology above all helps the smaller type of tourism-dependent company to increase productivity. An all-important question for the future of tourism-dependent SMEs is how to make the best possible use of information technology systems to reinforce their companies. The goal of DIGITOUR is to provide the tourism sector with an agile toolkit, which can also be used by teachers and in-company trainers.